DECRET 420/2011, de 20 de desembre, de creació de la Taula del Turisme de Catalunya

DECRET 420/2011, de 20 de desembre, de creació de la Taula del Turisme de Catalunya

[20/12/2011]

Es crea la Taula del Turisme de Catalunya, configurada com a òrgan col·legiat, permanent, consultiu, de col·laboració i assessorament del conseller o consellera del departament competent en matèria de turisme, que té per objectiu esdevenir una plataforma de participació que faciliti la interacció entre els agents públics i privats amb incidència en el sector turístic.

normativa