LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials

LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials

[03/04/2017]

 

El capítol VI, dedicat a l'impost sobre les estades en establiments turístics, en modifica només aspectes concrets, però conté una nova regulació íntegra de l'impost, en benefici del principi de seguretat jurídica. En primer lloc, s'amplia el fet imposable per adaptar-lo a la nova regulació de turisme. A més, s'introdueixen com a nous supòsits d'exempció les estades per causes de força major o per motius de salut. Pel que fa a la quota, s'actualitzen les tarifes, s'estableix una tarifa especial per als establiments situats en centres recreatius turístics en què es desenvolupin activitats de joc i s'estableixen quotes diferents per als creuers segons que estiguin amarrats a port menys o més de dotze hores. Finalment, pel que fa a la gestió de l'impost, cal destacar la regulació de l'assistent en la recaptació com a nou obligat tributari.

normativa