Registre de viatgers

Registre de viatgers

[09/11/2016]

Tots els establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya han de registrar i comunicar a la Direcció General de la Policia (Cos dels Mossos d’Esquadra), totes les persones que s’allotgin als establiment, tot fent el Registre de viatgers, dins del termini de les 24 hores següents a l’inici de l’allotjament de cada una d’elles.

Registre de les dades

L’establiment d’hostalatge ha de conservar el document de registre de viatgers a disposició de la policia de la Generalitat mossos d’esquadra i està obligat a exhibir-la quan sigui requerit a aquest efecte. Aquesta informació s’ha de conservar durant el termini de tres anys físicament en paper o, en format PDF en un disc dur.

El model esmentat  de registre de persones allotjades podeu trobar-lo FENT CLIC AQUÍ, a la pàgina web del cos de mossos d’esquadra, així com a les diferents dependències de la policia de la Generalitat mossos d’esquadra.

Aquest model és orientatiu i cada establiment el pot adaptar a les seves necessitats, sempre i quan contempli les dades que estipula l’annex 2 d’aquesta ordre.

Comunicació de dades per mitjans telemàtics a la Direcció General de la Policia

Aquesta comunicació s’ha de fer per via telemàtica mitjançant la pàgina web del cos de mossos d’esquadra. L’eina acceptarà els llistats que generen les aplicacions que utilitzeu actualment. La comunicació de les dades s’ha de realitzar a través de la pàgina web esmentada, opció Serveis i Registre de viatgers d’establiments d’hostalatge.

Per accedir a aquesta aplicació cal disposar de nom de persona usuària i de la paraula de pas corresponents. En cas que no se’n disposi, en la mateixa pàgina web es donen les instruccions a seguir per a obtenir-les.

Comunicació de dades per altres mitjans

Quan per raons especials degudament motivades, els establiments no puguin efectuar per mitjans telemàtics la comunicació esmentada, s’ha de trametre la informació de l’annex 2 a les dependències policials del cos de mossos d’esquadra per qualsevol dels sistemes següents:

- Presentant directament, o bé per correu, dues còpies del document que, independentment de la forma que tingui, reculli la informació continguda a l’annex 2.

- Trametent, mitjançant fax adreçat a la comissaria corresponent, el document que, independentment de la forma que tingui, reculli la informació de l’annex 2, o bé un llistat d’aquesta informació.

Termini de comunicació de la informació

La informació continguda a l’annex 2 ha de ser comunicada mitjançant els sistemes previstos en l'Ordre esmentada dins del termini de les vint-i-quatre hores següents a l'inici de l’allotjament de cada persona.

Inspeccions i sancions

El Cos de Mossos d’Esquadra en virtut del que estipula l’Ordre IRP/418/2010, referent a aquest assumpte, realitza inspeccions per comprovar que tots els establiments hotelers estan complint amb la normativa i aplica sancions administratives a aquells que no ho fan.

seguretat