CEHAT

CEHAT

[14/10/2016]

La CEHAT té com a finalitat primordial la representació, defensa i foment dels interessos comuns dels seus membres.

Missió

Representar els interessos dels empresaris del sector davant la societat, les administracions públiques i tot tipus d'institucions.

Negociar, concertar i subscriure acords o convenis que afectin o interessin als seus membres ja sigui en l'àmbit industrial, sindical, econòmic, tributari, laboral i en qualsevol altre relacionat amb l'activitat representada.

Organitzar activitats de caràcter assistencial, de caràcter formatiu o cultural, que redundi en benefici dels seus socis i de la societat en general.

Intervé en el desenvolupament turístic, fent arribar els seus criteris i suggeriments per a un desenvolupament sostenible, per al manteniment dels llocs de treball i per a la competitivitat de les empreses.

Fomentar i difondre el sistema d'iniciativa privada i economia de mercat.

Treballar activament en tots aquells assumptes relacionats amb la innovació tecnològica, qualitat, promoció turística, seguretat física i de les instal·lacions i estadístiques per a la millora permanent dels establiments hotelers i apartaments d'Espanya.

Enllaços
entitats