Mesures d’estalvi energètic

Mesures d’estalvi energètic

[09/11/2022]

Les principals mesures d'estalvi energètic aprovades pel Consell de Ministres en el Reial Decret Llei 14/2022, d’1 d’agost que s’han d’aplicar són (vigència fins l’1 de novembre de 2023):

Temperatura interior:

  • La temperatura de l’aire als recintes calefactats no serà superior a 19ºC.
  • La temperatura de l’aire als recintes refrigerats no serà inferior a 27ºC.
  • Les condicions de temperatura anterior estaran referides al manteniment d’una humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%.

Excepció aplicable als hotels: s’ha de tenir en compte també la legislació de riscos laborals, segons la qual en espais en els quals es realitza un treball lleuger, la temperatura ha de ser com a màxim 25ºC.

Temperatura espais privatius:

  • Aquests límits no són exigibles a la zona privativa d'habitacions ni als espais de sales de reunions, que s'assimilen a domicilis privats temporals dels clients allotjats o que en fan un ús de l’espai.

Il·luminació de façanes:

  • L'apagat d'enllumenat d'aparadors a partir de les 22:00h no aplica als establiments hotelers ja que només s'aplicarà exclusivament a l'enllumenat d'aparadors i d'edificis públics que a aquesta hora estiguin desocupats.

Cartelleria:

  • Informar mitjançant cartells informatius o l’ús de pantalles, les mesures d’aplicació que contribueixin a l’estalvi energètic relatives als valors límit de les temperatures de l’aire, informació sobre temperatura i humitat, apertura de portes i règims de revisió i manteniment i regulades en el RITE i a l’apartat 1 de l’article 29 d’aquest Reial Decret Llei.

Tancament de portes:

  • Els edificis i locals amb accés des del carrer inclosos en l’àmbit d’aplicació de la I.T. 3.8 del RITE, disposaran d’un sistema de tancament de portes adequat, el qual podrà consistir en un senzill braç de tancament automàtic de les portes, amb la finalitat d’impedir que aquestes romanguin obertes permanentment.

Inspeccions:

  • El RITE ja regula a les seves instruccions tècniques que les instal·lacions de calefacció, i combinades de calefacció, ventilació i aigua calenta sanitària amb generadors amb potència útil nominal > 70KW s'inspeccionin, així com aquella d'aire condicionat, i combinades d'aire condicionat i ventilació amb generadors amb potència útil nominal instal·lada > 70KW, siguin inspeccionades en matèria d'Eficiència Energètica cada 4 anys.

 

normativa